Нашите разработки

Нашите разработки

Част от дипломните работи, защитени с отлични оценки от нашите клиенти. Доверете ни се и Вие и ние ще разработим дипломна работа, с която да се гордеете!
Списък с предадени защитени дипломни работи:
Продуктова политика на фирмата (по примера на фирма Х)
Регулиране рисковите експозиции на търговските банки 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции в международната икономика 
Счетоводно отчитане на безналичните плащания 
Тоталното Управление на Качеството 
Повишаване конкурентноспособността в ресторантьорството
Отчет за приходите и разходите на банките
Маркетингово проучване на продукт  
Продажби на дребно на търговската фирма  
Търговия с услуги /по примера на застрахователна компания/  
Печалба от стопанската дейност на кооперацията. Анализ, планиране и прогнозиране  
Приходи на кооперацията. Анализ, планиране и прогнозиране
Данъчната конкуренция в Европейския съюз. Шансове и заплахи за България  Стратегическо управление – същност, цели, стратегии и приложение в кооперативните предприятия
Деиндустриализацията на българската икономика – икономически колапс или възможност за преход към икономика, основана на знанието
Параметри на високотехнологичния сектор в българското стопанство
Развитие на Електронното правителство на Република България
Административния реинженеринг и системите за управление на качеството-инструмент за усъвършенстване на административната дейност  
Информационната система в застраховането
Управление на общинската собственост в Европейските страни и в България - принципи и механизми, нормативно и инстит. регулиране
Държавно регулиране на външноикономическата дейност