Как се пише курсова работа

Как се пише курсова работа

Курсовата работа представлява самостоятелна работа на студента, контролирана от преподавателя по съответния предмет. За изготвянето и студента използва различни източници и се води от вече направени анализи по темата.

Имайки вече зададена тема трябва да следваме следната схема при изготвянето на самата разработка:

1. Събираме материали, литература и източници.

2. Правим обзор и анализ на тези материали.

3. Построяваме си хипотеза.

4. Изготвяме работен план

5. Избираме методи и техники на проучване, експерименти, анкети, изучаване на съществуващи изследвания и документи.

6. Събираме данни и факти.

7.  Анализираме получените резултатите.

8. Правим изводи.

10. Накрая цитираме използваната литература:

11. След края на анализа и разработката е нужно да се напише в рамките на няколко абзаца заключение включващо изводите от направеното проучване и разрешаване на дадения проблем.

12. Структурно курсовата работа най-често има около 20 страници обем/ 30 реда, 60-65 знака на ред, това се постига – при обработка с текстов редактор, като се използва шрифт Ариел /Ariel/, големина 13, междуредие 1.5 или шрифт Times New roman, големина 12, междуредие 1.5/. и от следните обособени части:

a. - заглавна страница;

b. - съдържание;

c. - увод;

d. - изложение;

e. - аналитична част – тази част може да съдържа графики, фигури и таблици, които трябва да се изброят в отделни списъци с препратки към тях;

f. - изводи и препоръки;

g. - използвани източници.